نمایش محتوا نمایش محتوا

  گواهينامه فرودگاهي چيست؟ 
گواهينامه اي كه توسط سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات مربوطه براي ادامه فعاليت يا شروع بهره برداري و عمليات يك فرودگاه صادر مي گردد.[1] 
 
اهداف گواهينامه فرودگاه
  
-          ايجاد محيطي امن و محافظت شده براي انجام عمليات پرواز هواپيماها
-           اطمينان يافتن از ارائه تسهيلات و خدمات فرودگاهي مطابق با استانداردهاي بين المللي
-          اطمينان از رعايت ملاحظات ايمني واقدامات حفاظتي قبل از انجام عمليات پرواز هواپيماها
-          اجراي سيستم مديريت ايمني به منظور شناسايي نقائص و فرصت برطرف نمودن آنها در حداقل زمان ممكن
-          پيشگيري از وقوع سوانح فرودگاهي
 
   الزامات بین المللی دريافت گواهينامه فرودگاهي
بر اساس مندرجات بند 1-4-1 فصل اول ضميمه 14 پيمان شيكاگو، كليه فرودگاه هاي بين المللي ملزم به دريافت گواهينامه فرودگاهي مي باشند.[2]
    الزامات ملی دريافت گواهينامه فرودگاهي
 بر اساس ماده 29 آيين نامه فرودگاهي سازمان هواپيمايي كشوري، فرودگاهها ملزم به دريافت گواهينامه فرودگاهي بر اساس ضوابط سازمان مي باشند و فرودگاههاي عملياتي موجود موظفند بر اساس ضوابط مصوب سازمان، ظرف مدتي كه سازمان تعيين خواهد كرد خود را با مفاد اين آيين نامه تطبيق دهند. 
    فرآیند صدور گواهینامه فرودگاهی[3]
•        ابراز تمايل متقاضي جهت دريافت گواهينامه و تكميل فرم درخواست
•        بررسي فرم تقاضا و مستندات فرودگاهي
•        بررسي تسهيلات و تجهيزات فرودگاه از طريق مميزي
•        صدور يا عدم صدور گواهينامه
 
    


________________________________________
 
[1]-آیین نامه فرودگاهی(ICAR114)
[2]-1.4.1 - Chapter1- Annex 14(States shall certify aerodromes used for international operations in accordance with the specifications contained in this Annex as well as other relevant ICAO specifications through an appropriate regulatory framework.)
 
[3] - دستورالعمل گواهينامه فرودگاهي سازمان هواپيمايي كشوري(CAD2414)