نمایش محتوا نمایش محتوا

جانمايي ابنيه و تاسيسات و سطوح پروازي به منظور انتخاب بهترين مكان براي آيتم مورد تقاضا  با رجوع به مباني و  استانداردها و الزام به رعايت عدم تاثير پذيري منفي متقابل سايت مورد درخواست با اهداف ايمني و امنيتي و زيست محيطي و همچنين عملياتي و صرفه اقتصادي فرودگاهها ممكن مي باشد. حريم ها و استانداردهاي ملي و بين المللي تعريف شده مي بايست در سايت يابي ها رعايت گردد و معمولا با توجه به كاركردهاي متفاوت ابنيه و تاسيسات و سطوح پروازي در فرودگاهها و همچنين كمبود اراضي اين جانمايي‎ها مشكل و چالش بزرگي محسوب مي شود كه تصميم گيري نهايي با اشراف بر استانداردها و هنر سايت يابي در فرودگاهها امكان پذير خواهد بود.
جانمايي ها در فرودگاهها با تطبيق  مطالعات طرح جامع و بررسي در كميته طرح جامع كه ازنمايندگان تعدادي از ادارات كل شركت فرودگاهها تشكيل شده است و با در نظر گرفتن نظريات بهره بردار  انجام مي گردد.
ازجمله اقداماتي كه در اين اداره در خصوص سايت يابي انجام مي شود مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.
 
•        بررسي تقاضاهاي فرودگاههاي كشور در خصوص اماكن و اراضي قابل واگذاري به شركت‌ها و ساير يگان‌هاي مستقر در فرودگاهها.
•        بررسي كليه درخواست‌ اراضي توسط افراد حقيقي و حقوقي اطراف فرودگاهها كه بنحوي در پيش‌بيني طرح جامع فرودگاهها تداخل دارد.
•        انجام بازديد جهت بررسي و نظارت ميداني از محل اجراي پروژه سايت يابي و جانمايي شده  و مشاركت در تحويل اراضي جانمايي شده 
•        عضويت در كارگروه هاي تخصصي و بررس انجام بازديدهاي كارشناسي جهت بررسي و نظارت ميداني  از محل اجراي پروژه سايت يابي و جانمايي شده  و مشاركت در تحويل اراضي جانمايي شده مطابق طرح جامع وفرم هاي مصوب
•        مطالعه و بررسي و نظارت بر تغيير كاربري اراضي درنظر گرفته در طرح جامع بنا به مقتضيات و نيازهاي فعلي فرودگاهها.
•        نظارت برسايت يابي مناسب دستگاههاي كمك ناوبري به منظور عدم تداخل با كاربري هاي تعريف شده طرح جامع
نظارت بر كليه ساخت وسازهاي داخل فرودگاه به منظور جلوگيري از كاهش ايمني و يا به خطر انداختن ايمني پروازها