نمایش محتوا نمایش محتوا

شرح وظايف دفتر نظارت بر مقررات  فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غير عامل  
  
  -    مطالعه و تحقيق در خصوص كسب آخرين روش هاي برنامه ريزي در زمينه استانداردسازي خدمات فرودگاهي در فرودگاه هاي ساير كشورها 
  -    هماهنگي و نظارت بر تهيه و تدوين اسناد و مستندات صدور گواهينامه هاي فرودگاهي 
  -    هماهنگي و نظارت بر تهيه و تدوين مقررات همگون سازي خدمات داخلي در بخش خدمات فرودگاهي
  -    هماهنگي و نظارت بر تهيه و تدوين استانداردهاي  كيفيت تجهيزات خدمات فرودگاهي 
  -    مشاركت و همكاري در انعقاد قراردادهاي خدمات فرودگاهي 
  -    تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم جهت ارتقا كيفي وكمي خدمات فرودگاهي وانعكاس آن به واحدهاي زيربط 
  -    نظارت بر جمع آوري  اطلاعات حاصله از نتايج شاخص هاي عملكردي در فرودگاه ها و تجزيه و تحليل آنها به منظور دستيابي به نقاط ضعف و قدرت و انحراف از استانداردهاي تعيين شده بين المللي و داخلي 
  -   مطالعه و بررسي مستمر شناخت قابليت هاي ارتقا كيفيت خدمات فرودگاهي 
  -   ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي ذيربط  و كسب نظرات شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي و ساير مشتريان فرودگاهي در خصوص نحوه ارائه خدمات فرودگاهي 
 -     تهيه و تنظيم دستورالعملها واجراي سيستم بهبود كيفيت خدمات فرودگاهي 
  -   مطالعه و بررسي در خصوص پياده سازي سيستم يكپارچه كيفيت جهت اخذ گواهينامه هاي كيفي مربوطه
  -   مطالعه و تحقيق و اظهارنظر در تهيه و تدوين مقررات فرودگاهي 
  -   تعيين سطح  طبقه بندي فرودگاه هاي كشور جهت تخصيص ظرفيت مديريتي مورد نياز فرودگاه مربوطه و اعلام شرايط احراز پست هاي مديريتي فرودگاه
  -   بررسي درخواست هاي مجامع بين المللي و تهيه پاسخ در قالب وظايف تشريفاتي واختيارات سازماني 
  -   مطالعه و تحقيق در خصوص اجراي طرح جامع فرودگاه ها با ضوابط و استانداردهاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در فرودگاه هاي جديدالاحداث وفرودگاه هايي كه فاقد طرح جامع هستند 
  -   اظهارنظردر خصوص اماكن و اراضي قابل واگذاري به شركت هاي حمل و نقل هوايي و ساير ارگان هاي مستقر در فرودگاه هاي كشور
  -   بازديدهاي دوره اي و موردي از كليه اماكن و پايانه ها وتجهيزات فرودگاهي  و ارزيابي كيفي نحوه ارائه خدمات فرودگاهي  و تطبيق آن با استانداردهاي جهاني  و داخلي كشور و اقدام لازم جهت رفع نواقص و مشكلات موجود فرودگاه ها و ساير فرودگاه هاي ذيربط