نمایش محتوا نمایش محتوا

آدرس:

تهران - فرودگاه مهرآباد - خیابان معراج - شرکت فرودگاه های کشور 

بال میانی - طبقه چهارم - دفتر استانداردهای فرودگاهی

 

تلفن تماس: 63148600

                 63148601

 دورنگار:       63148606

پست الکترونیکی: Standard@airport.ir