معرفی معرفی

 

دفتر نظارت بر مقررات  فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غير عامل یکی از دوایر زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی  می باشد. این دفتر در سال 1384 و با هدف ارتقاء ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای فرودگاهی راه اندازی شده است.
 مهمترین وظیفه این دفتر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سطح شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تابع آن می باشد. آماده سازی فرودگاهها جهت کسب گواهینامه فرودگاهی (نظارت بر تدوین نظام نامه فرودگاهی, طرح اضطراری و نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه ها)، انجام ممیزی‌های ایمنی و همچنین نظارت بر طرح جامع، ساخت و سازها و توسعه فرودگاه ها می‌باشد
 
این دفتر متشکل از ادارات ذیل می باشد:

  • اداره بازرسی و نظارت
  • اداره طرح جامع فرودگاهی 
  • دستورالعمل های ایمنی و فرودگاهي
  • پدافند غير عامل