Web Content Display Web Content Display

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سری استانداردهای OHSAS 18001
 
مشخصات این سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (18001)OHSAS الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS) معین می ‌نماید تا یک سازمان بتواند با کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی، عملکرد خود را بهبود بخشد. 
 
فواید استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
  - ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به منظور حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و سایر طرف ‌های ذینفع که ممکن است در معرض خطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از فعالیت‌های سازمان باشند.
  - اجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
  - تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی 
  -  ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی 
  -  ایجاد محیط کاری ایمن‌تر و سالم تر 
  - افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
  - کاهش ریسک حوادث، رویدادها و .....
 
  - حصول اطمینان از انطباق با خط‌ مش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای که خود تعیین کرده است.
  - اثبات این انطباق به دیگران
  - درخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود توسط یک سازمان بیرونی
  - تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان
  -تسهيل جهت پياده سازي SMS(سيسم مديريت ايمني)
فرآیند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001 مشابه با فرآیند ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفی بر اساس ISO 9001 و یا سیستم‌ های مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001 می‌ باشند.