Web Content Display Web Content Display

ممیزی صدور گواهینامه فرودگاهی 
 
        تعريف مميزي گواهينامه فرودگاهي: فرآیندی نظام مند، مستقل و مدون به منظور تعيين تطبيق مستندات، تجهيزات و تأسيسات فرودگاه با استانداردهاي ملي سازمان هواپيمايي كشوري در حوزه فرودگاهي و اطلاعات درج شده در نظامنامه يك فرودگاه مي باشد.
 
        مستندات ممیزی:
        فرم درخواست صدور گواهینامه فرودگاهی(Application form) 
        نظامنامه فرودگاهی(Aerodrome Manual) شامل:
        طرح اضطراری فرودگاه(Airport Emergency Plan) 
        نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه(Airport SMS Manual) 
        رزومه مديريت، معاون عملياتي و مدير ايمني فرودگاه
 
        مميزي در محل: 
         به منظور ارزیابی تسهیلات، خدمات و تجهیزات فرودگاه و اطمینان از تطابق آن ها با استانداردها و   روشهای اجرایی، بازدید از محل بایستی صورت پذیرد. این بازدید شامل:
        بررسی در محل اطلاعات فرودگاهی
        بررسی تسهیلات و تجهیزات فرودگاه مي باشد.
 
        صدور یا عدم صدور گواهینامه 
       بر اساس نتایج ممیزی، سازمان هواپیمایی کشوری بایستی متقاضی را از موفقیت و یا عدم موفقیت در دریافت گواهینامه فرودگاهی مطلع نماید.
        در صورت موفقیت، متقاضی بایستی از مراحل بعدی صدور گواهینامه فرودگاهی آگاه گردد. (مانند اعمال اصلاحات در نظامنامه فرودگاهی فرودگاه)
       در صورت عدم موفقیت، متقاضی بایستی نسبت به رفع و اصلاح عدم انطباق های یافته های ممیزی اقدام نماید و پس از انجام اقدامات اصلاحی درخواست ممیزی مجدد از سازمان را داشته باشد.