Web Content Display Web Content Display

یکی از ارکان دفتر نظارت بر مقررات  فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غير عامل، اداره تدوین دستورالعملهای ایمنی فرودگاهها می باشد، که بررسی مستندات فرودگاهی شامل نظامنامه فرودگاهی، طرح اضطراری فرودگاه‌ها و پیگیری تقویم آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی را برای دفتر را عهده دار می باشد. که این امر با راهبری و تشکیل کمیته های مرتبط فنی این امر انجام می پذیرد.